Säännöt

Säännöt hyväksytty seuran ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa 28.3.1995 ja täsmennetty hallituksen kokouksessa 23.9.1996. Hyväksytty yhdistysrekisteriin 1.11.1996.   Muutettu seuran vuosikokouksessa 11.04.2007. Muutos hyväksytty yhdistysrekisteriin 14.9.2007.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, nimi on Metsähistorian Seura, ruotsiksi Skogshistoriska Sällskapet i Finland, ja sen kotipaikka on Punkaharjun kunta.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on edistää laaja-alaisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, harrastusta, tallennusta ja esille tuontia sekä aihepiiristä kiinnostuneiden ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja opintoretkeilyjä, harjoittaa julkaisutoimintaa, tekee aloitteita ja pitää yhteyttä alan yhteisöihin sekä kotimaassa että ulkomailla. Seura toimii kiinteässä yhteistyössä Suomen Metsämuseosäätiön ja Luston – Suomen Metsämuseon kanssa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet

Seuran jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajäsenet.

Varsinaisia jäseniä voivat olla seuran toiminnasta kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat edistää seuran tarkoitusperiä ja kannattajajäseniä henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat kannattaa seuran toimintaa.

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy seuran hallitus.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäseniltä perittävän kannatusmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniajäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut seuran tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tahi ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa. Eron saanut jäsen on vapaa velvoitteistaan saman kalenterivuoden päättyessä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin seuran sääntöjä tai päämääriä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa seuraa. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, kun hän jättää jäsenmaksun maksamatta huomautuksesta huolimatta kuusi kuukautta sen erääntymisestä lukien.

4 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Jäsenten erovuorojärjestys määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi alkaa vuosikokouksesta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

5 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

8 § Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus;

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruus kulumassa olevalle vuodelle;

8) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakulujen korvauksista;

9) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle;

10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet;

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran varsinainen tai kunniajäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle helmikuun 10.päivään mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.