Opinnäytepalkitut

 

Pro gradu -palkittu 2016


Juho Niemelälle luovutettiin Metsähistorian Seuran ja Metsänhoitajaliiton myöntämä pro gradu -palkinto.

Juho Niemelä tutki Oulun yliopistossa valmistuneessa työssään ”Isänmaan kuvista rajattuun luontoon: julkinen kansallispuistokeskustelu Suomessa vuosina 1880–1910” Suomessa vuosina 1880–1910 kansallispuistoinstituutioon kohdistuneita arvoja, aatteita ja asenteita ja sitä, millaista julkista keskustelua kansallispuistojen perustamisesta Suomessa käytiin. Teemaa lähestyttiin ympäristöhistorian ja kansallispuistotutkimuksen viitekehyksessä. Tutkielma tarjoaa tuoreen näkökulman ja arvokkaan lisän alan tutkimukseen.

 

AMK-opinnäytetyö -palkittu 2016


Håkan Nyström ja Pirkko Kivinen luovuttivat Johanna Puraselle Metsähistorian Seuran ja METOn myöntämä AMK-opinnäytetyöpalkinto.

Yrkeshögskolan Novian opinnäytetyössäänTerva - Perinnetaitoa ennen ja nyt” Johanna Puranen perehtyi tervanpolton historiaan esimerkillisesti jo olemassa olevien perinnekuvaelmien ja kertomusten kautta aina nykykäyttöön asti - tuottolaskelmien sekä käytännön soveltavan tutkimuksen pohjalta.

 

Pro gradu -palkittu 2014


Metsähistorian Seuran puheenjohtaja Tapani Tasanen ja sihteeri Leena Paaskoski onnittelemassa FM Ville Impiötä.

Metsähistorian Seura myönsi yhdessä Metsänhoitajaliiton kanssa 9.4.2014 pro gradu -palkinnon FM Ville Impiölle. Ville Impiön Oulun yliopistossa hyväksytty Suomen ja Skandinavian historian tutkielma "Metsähallintoa korven kansan parissa - Metsähallituksen Ranuan hoitoalue vuosina 1905-1939" on luettavissa Oulun yliopiston sähköisessä gradupalvelussa http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201312062030.

Ville Impiön tutkielma luo monipuolisen kokonaiskuvan metsähallinnon roolista ja merkityksestä Ranuan tapaisella poikkeuksellisen metsävaltaisella ja voimakkaan asutustoiminnan kohteena olleella seudulla. Tutkielma on arvokasta perustutkimusta ja tuottaa uuttaa tietoa metsähistorian alalta.

 

AMK opinnäytetyöpalkittu 2013


Opinnäytetyöpalkittu Ilkka Vaara

Seura myönsi yhdessä METO ry:n kanssa palkinnon Metsätalousinsinööri AMK Ilkka Vaaralle hänen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa hyväksytystä opinnäytteesta Valtion metsien kehitys Kittilässä vuodesta 1924 vuoteen 2011. Työ on luettavissa tässä osoitteessa. Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012061912886.

 

Pro gradu -palkittu 2012


Pro gradu -palkinnon saaja Jaakko Blomberg

Metsähistorian Seura myönsi yhdessä Metsänhoitajaliiton kanssa 28.3.2012 Jaakko Blombergille pro gradu -palkinnon hänen Jyväskylän yliopistossa hyväksytystä Suomen historian pro gradustaan ”Kitkan vesiltä Pohjanlahden sahoille. Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893-1929”.

Pro gradu on luettavissa kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa Heldassa (pdf). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011080211206

Susikossa 2/2012 artikkeli: Kitkan-Livojärven tukinsiirtolaitokset. Jaakko Blomberg.

 

Pro gradu -palkittu 2011

Pro gradu -palkinnon saaja Terhi Reiterä.
Pro gradu -palkinnon saaja Terhi Reiterä.

Metsähistorian Seura ja Suomen Metsänhoitajaliitto myönsivät pro gradu -palkinnon VTM Terhi Reiterälle Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 2010 hyväksytystä talous- ja sosiaalihistorian alan tutkielmasta Kämpän kotihengetär vai hyvä jätkä? Pohjois-Suomen kämppäemännät ja sukupuolen merkitys kämppäelämässä 1945-1975. Tutkielmassaan Reiterä käsittelee miehisen metsätyön historian kannalta mielenkiintoista aihetta, savotoilla työskennelleitä naisia. Reiterä valottaa aihetta monipuolisesti ja tasapainoisesti niin aikalaiskirjallisuuden, naisten oman muistitiedon kuin myös metsätyömailla työskennelleiden miesten näkökulmasta. Analyysi tuo mielenkiintoisella tavalla esiin metsäkämppien sosiaalisen todellisuuden kämppäemäntien näkökulmasta.

Pro gradu on luettavissa kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston julkaisuarkisto Heldassa (pdf).

Susikossa 2/2011 artikkeli: Naisena kämppäyhteisössä, Pohjois-Suomen kämppäemännät. s. 15-18. Terhi Reiterä.

 

Pro gradu -palkittu 2010

Pro gradu -palkinnon saaja Tomi Letonsaari
Pro gradu -palkinnon saaja Tomi Letonsaari

Metsähistorian Seura jakoi vuosikokouksessaan 25.4.2010 yhdessä Metsänhoitajaliiton kanssa pro gradu -palkinnon, jonka sai FM Tomi Letonsaari Jyväskylän yliopistossa arvosanalla erinomainen hyväksytystä etnologian tutkielmasta Metsänhaltijat itäsuomalaisessa kansanuskossa. Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos. Letonsaari analysoi tutkimuksessaan 1800- ja 1900-luvun alun metsänhaltijoita koskevia kansanomaisia uskomuksia. Aikaisempia tutkimuksia metsänhaltijoista on varsin vähän. Letonsaaren tutkimus on aiempiin verrattuna myös syvällisempi, teoreettisesti vahvempi ja tarkentaa ja monipuolistaa kuvaa itäsuomalaisten vanhasta metsäsuhteesta.

Pro gradu on luettavissa kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa (111 sivua, pdf).

 

Pro gradu -palkittu 2009

Pro gradu -palkinnon saaja Hanna Mäkinen
Pro gradu -palkinnon saaja Hanna Mäkinen

Toista kertaa jaossa olleen pro gradu -palkinnon vastaanotti VTM Hanna Mäkinen. Pro gradu -palkinto jaettiin yhdessä Metsänhoitajaliiton kanssa.

Palkittu työ on Helsingin yliopiston poliittisen historian alaan kuuluva tutkielma nimeltään Lapin metsien mahdollisuudet - Puunjalostusteollisuus ja keskustelu Pohjois-Suomen suurista metsähakkuista vuosina 1951-1957.

Tutkielman arvolause: eximia cum laude approbatur. Pro gradu -palkinnon myöntämistä Hanna Mäkiselle on puoltanut poliittisen historian professori Pauli Kettunen Helsingin yliopistosta.

Pro gradun tiivistelmä on luettavissa Helsingin yliopiston julkaisuarkisto Heldassa.

 

Pro gradu -palkittu 2008

Pro gradu -palkinnon saaja Jouni Kumpulainen
Pro gradu -palkinnon saaja Jouni Kumpulainen

Palkitun tutkielman tekijä on FM Jouni Kumpulainen. Joensuun yliopistossa tehdyn tutkielman otsikko on Itsenäisiksi vapaiksi, oman kontunsa omistajiksi. – Valtion metsätorppien itsenäistymisen mahdollistaneen lain synty, soveltaminen ja tulokset.

Tutkielman arvolause: eximia cum laude approbatur. Pro gradu -palkinnon myöntämistä Jouni Kumpulaiselle ovat puoltaneet professori Tapio Hämynen ja professori Harri Siiskonen molemmat Joensuun yliopistosta.

Pro gradu on luettavissa kokonaisuudessaan Joensuun yliopiston verkko-julkaisupalvelussa (109 sivua + kaksi sivua liitteitä)

 

Kuvat: Markku Rauhalahti