Talven selän taittajaiset 2020

Metsähistorian Seuran perinteiset Talven selän taittajaiset pidetään Tieteiden talossa Helsingis­sä (Kirkkokatu 6, sali 309) perjantaina 14.2.2020 alkaen kello 14.00. Kahvi­tarjoilua varten pyydämme ilmoittautumiset 31.1.2020 mennessä sähköpostitse:

seura@metsahistoria.fi

Tilaisuuden aihekokonaisuutena on tietokoneiden ja ATK:n tulo suomalaiseen metsätalouteen. Kari Taski­sen aloitteesta on kerätty tietoa ja aineistoja tietokonei­den aikaan siirtymisestä. Niinpä asiasta on kertynyt ja hankitaan aineistoa moneen käyttöön. Talven selän taittajaisissa kuullaan muutamana esityk­senä keskeisiä havaintoja tietokoneaikaan siirtymises­tä. Alustaja toimii Kari Taskinen ja hänen kokoamansa ryhmä alusta alkaen asiassa mukana toimineita asian­tuntijoita.

Tässä on Kari Taskisen selostus tietokoneajan alusta metsäalalla Suomessa:

Ahlström Oy:n metsäosasto otti reikäkorttilaitteet käyttöön vuonna 1957. Päällikkönä oli Ville Myllyrin­ne. Laitteisto sijaitsi Noormarkun metsäosastolla ja sil­lä ajettiin Noormarkun hankinta-alueen lisäksi Karhu­lan ja Varkauden alueiden kirjanpitoajot. Vuoden 1964 alustaa aloitettiin Noormarkussa metsäpalkkajärjestel­män käyttö Postipankin tietokoneella. Järjestelmän ke­hitystyön takana yhdessä Postipankin kanssa oli Ville Myllyrinne Ahlströmin metsäosastolta. Alussa oli ollut vaikeutena saada pankit mukaan tilien välittämiseen, mutta Postipankki lähti ideaan mukaan ja metsäpalk­kajärjestelmä käynnistyi nopeasti myös Varkaudessa ja Karhulassa. Tietokoneajossa tulleet virheet toimitettiin telexillä korjattavaksi ennen linjayhteyksien käyttöön saamista.

Metsäpalkkasovellus haluttiin käyttöön mahdollisim­man nopeasti ja se toimi sekasovelluksena reikäkortti­en ja tietokoneohjelmien avulla. Siitä saatiin palkkalas­kelma työntekijälle sekä työnantajalle ja maksusuoritus haluttuun postitoimipaikkaan PSP:n säästötilille. Lop­puvuonna siihen liittyivät Kymin Oy, Oy Kaukas Ab ja seuraavana vuonna Enso-Gutzeit sekä Metsähallitus. Muita Postipankin metsäpalkkajärjestelmän konkarei­ta Ville Myllyrinteen lisäksi olivat Ainakin Helge Björ­kas Postipankissa ja Osmo Airo Metsähallituksessa.

Ahlström oli ensimmäinen metsäalan organisaatio, joka oli ottanut metsäosaston käyttöön reikäkorttilait­teistot kirjanpidossa sekä PSP:n metsäpalkkajärjestel­män. Aluksi metsäpalkkajärjestelmän lomakkeiden tallennus tapahtui sekä PSP:n että yhtiöiden omasta toimesta. Ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmointi oli keskitetty Varkauteen, jonne osaton päällikkö Ville Myllyrinne oli siirtynyt Noormarkusta. Laitteiden operointi tehtiin Noormarkussa. Kirjanpidon lisäksi reikäkorttijärjestelmällä oli toteutettu puutavaran os­totilastointi.

Tilaisuuden koko pituus on noin kolme tuntia.

 

Esitysmateriaaleja:

PDF iconMetsäpomolle apua ATKsta - Kari Taskinen 14.2.2020.pdf

PDF iconTietokone metsänjohdon apuna 1967- Kaj Karlsson 14.2.2020.pdf

FileTietokoneiden alkutaival metsäsuunnittelussa - Risto Ranta 14.2.2020.pdf